અમદાવાદ

GIIS અમદાવાદ શાળામાં 73માં પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી

GIIS અમદાવાદ શાળામાં 73માં પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી, ધ્વજવંદન સમારોહ દરમિયાન આચાર્ય શ્રી સીઝર ડીસિલ્વા અને અન્ય સ્ટાફ સભ્યો ત્યાં હાજર રહ્યા હતા.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button