અમદાવાદ

અમદાવાદ જિલ્લામાં ૬૫૦૦ થી વધુ લોકોને રસી અપાઈ

બૂસ્ટર ડોઝ ૧૭૫૭ નાગરિકોને આપવામાં આવ્યો

અમદાવાદ જિલ્લા આરોગ્ય શાખામાંથી પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ૨ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૨ના રોજ જિલ્લામાં કુલ ૬૫૭૫ નાગરિકોને રસી આપવામાં આવી હતી. જેમાં ૩૬૪ નાગરિકોને પ્રથમ ડોઝ, જ્યારે ૨૪૨૪ નાગરિકોને રસીનો બીજો ડોઝ આપવામા આવ્યો હતો.

અને જ્યારે બૂસ્ટર ડોઝ ૧૭૫૭ નાગરિકોને આપવામાં આવ્યો હતો. જીલ્લામાં ૧૫ થી ૧૮ વર્ષના ૧૧૨ કિશોરોને પ્રથમ ડોઝ અને ૧૯૧૮ કિશોરોને રસીનો બીજો ડોઝ આપવામાં આવ્યો હતો.

ઉલ્લેખનીય છે કે જિલ્લામાં કુલ ૧૧૬ સેશનમાં આ રસીકરણની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button