એજ્યુકેશનસ્પોર્ટ્સ

પ્રથમ ઈન્ટરસ્કૂલ 7-A સાઈડ ફૂટબૉલ ટુર્નામેન્ટ – 2023 નું આયોજન

જેમાં કુલ 32 ટીમ એ ભાગ લીધો હતો

સુરતઃ પ્રથમ ઈન્ટરસ્કૂલ 7-A સાઈડ ફૂટબૉલ ટુર્નામેન્ટ – 2023 નું આયોજન તારીખ 23, 24 જાન્યુઆરી ના રોજ ધી રેડિયન્ટ ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલ, ઉગત કેનાલ રોડ, જહાંગીરાબાદ, સુરત ખાતે યોજાયેલ હતી. જેમાં કુલ 32 ટીમ એ ભાગ લીધો હતો; આ 32 ટીમોના ભાગરૂપે U-12, U-14 છોકરાઓ તેમજ છોકરીઓની ટુકડીએ ભાગ લીધેલ હતો,

U-12 છોકરાઓની ટુકડીમાં ધી રેડિયન્ટ ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલ (CBSE) વિજેતા થઈ હતી, U-14 છોકરીઓની ટુકડીમાં ધી રેડિયન્ટ ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલ (GSEB, ગુ.મા.) વિજેતા થયેલ હતી. તેમજ U-14 છોકરાઓની ટુકડીમાં પોદ્દાર ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલ (દાંડી રોડ, જહાંગીરાબાદ, સુરત) વિજેતા પામેલ હતાં.

ધી રેડિયન્ટ ઈન્ટરનેશનલ શાળાનાં પ્રાંગણમાં યોજાયેલ પ્રથમ ઈન્ટરસ્કૂલ 7-A સાઈડ ફૂટબૉલ ટુર્નામેન્ટ – 2023 નું આયોજન ખૂબ જ સફળતાપૂર્વક પાર પાડવામાં આવ્યું હતું, જેનો તમામ શ્રેય શાળાનાં વ્યાયામ શિક્ષકો, કેમ્પસ ડાયરેક્ટર તેમજ શાળાનાં ટ્રસ્ટીગણને જાય છે. વિજેતા થયેલ દરેક ટીમને ટ્રોફી તથા મેડલો એનાયત કરીને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવેલ હતા.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button