એજ્યુકેશન

અગ્રવાલ વિદ્યા વિહારના વિદ્યાર્થીનું ઇન્ડિયા બુક ઑફ રેકોર્ડ્સ-2022માં નામ

અગ્રવાલ વિદ્યા વિહાર, સુરત ધોરણ Sr.K.G ના વિદ્યાર્થી વેદાંત મિત્તલે ઈન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ્સ-2022 માં પ્રવેશ કરીને પોતાનું સ્થાન બનાવ્યું છે. 5 વર્ષનો આ બાળક સેડાન અને એસયુવી સહિત વિવિધ પ્રકારની કારના વિવિધ ભાગોના કાર્યોને ઓળખવા અને સમજાવવા માટે જાણીતો છે. તે કારના અગાધ જ્ઞાન માટે ઓળખાય છે. અગ્રવાલ વિદ્યા વિહાર, ગર્વ અનુભવે છે અને તેમની સિદ્ધિ પર તેમને પ્રશંસા પ્રમાણપત્ર આપીને પ્રોત્સાહિત કરે છે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button