એજ્યુકેશન

દિલ્હી પબ્લિક સ્કૂલ બોપલ, અમદાવાદે હિન્દી દિવસની ઉજવણી કરી

અમદાવાદ : હિન્દી દિવસ પ્રસંગે, હિન્દી ભાષાનું મહત્વ સમજાવતા વિવિધ કાર્યક્રમો અને સાંસ્કૃતિક સમારંભોનું
આયોજન કરીને દિલ્હી પબ્લિક સ્કૂલ બોપલ, અમદાવાદે હિન્દી દિવસની ઉજવણી કરી હતી.
પ્રાથમિક વિભાગના વિદ્યાર્થીઓએ ક્રોસવર્ડ પઝલ્સ, વાર્તા વાંચન અને હિન્દીમાં કવિતા વાંચન જેવી
વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લીધો હતો. માધ્યમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ હિન્દીમાં સૂત્ર લેખન, વિજ્ઞાપન
સર્જન અને ચર્ચા સભા જેવા કાર્યક્રમોમાં ભાગ લીધો હતો. તેમણે આરોગ્ય અને સ્વચ્છતાના વિષય ઉપર
એક શેરી નાટકની ભજવણી કરી હતી. પ્રસિધ્ધ હિન્દી લેખકો અને કવિઓની કૃતિઓને રંગમંચ ઉપર
રજૂ કરવામાં આવી હતી.

સ્કૂલના પ્રિન્સીપાલ સબીના સહાનીએ એક શુધ્ધ અને અસરકારક તેમજ પોતાની રજૂઆત કરવાની
ભાષા તરીકે હિન્દીનું મહત્વ સમજાવ્યું હતું. હિન્દી દિવસ પ્રસંગે સ્કૂલના અધિકૃત ફેસબુક પેજ ઉપર આ
દિવસની ઉજવણી કરતો વેબીનાર રજૂ કરાયો હતો.

સમગ્ર હિન્દી દિવસ દરમ્યાન ભાષા વિકાસની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ ઉત્સાહભેર હાથ ધરવામાં આવી હતી
અને તેમાં વિદ્યાર્થીઓએ ભારે ઉર્જા દર્શાવી હતી. આ સમારંભ મારફતે દરેક વ્યક્તિએ ગૌરવભેર હિન્દી
ભાષા અને તેના મહત્વ અંગે સમજ મેળવી હતી.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button