એજ્યુકેશન

એલ.પી.સવાણી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના વિધાર્થીઓનું ધોરણ-૧૨ સાયન્સ AISSE – 2023 માં શ્રેષ્ઠ દેખાવ

સુરત પાલ ખાતે આવેલી શાળા એલ.પી.સવાણી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના વિધાર્થીઓએ ધોરણ-૧૨ સાયન્સ AISSE – 2023 માં શ્રેષ્ઠ દેખાવ કરીને શાળાનું નામ રોશન કર્યું છે. શાળાએ 100% પરિણામ મેળવી સાથે કુલ 20 વિધાર્થીઓએ A-1 GRADE મેળવ્યા છે. અને કુલ 44 વિધાર્થીઓએ A-2 GRADE મેળવ્યા છે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button